Ropkamõisa peahoone2

ISO sertifikaadid

ISO 14001 – Hoolime keskkonnast

Dentes hambalabor rakendab oma töös ja tootmises rahvusvahelist keskkonnajuhtimise kvaliteedistandardit.

ISO 14001 on rahvusvaheline standard, mis esitab nõuded keskkonnajuhtimissüsteemile. Standardi töötas välja Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (International Organisation for Standards, ISO) 1996. aastal ja oma struktuurilt on see väga sarnane ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi standardiga. 2004. aastal standardit uuendati ja ka Eestis kehtib 2015. aasta septembrist Eesti Standardikeskuse (EVS) poolt kinnitatud standard “ISO 14001:2015 Keskkonnajuhtimissüsteemid”.

Paljud otsivad võimalusi parandada oma keskkonnategevuse tulemusi, vähendada tootmiskulusid ja leida uusi ärivõimalusi. Keskkonnajuhtimissüsteem loob aluse nende küsimustega süstemaatiliseks tegelemiseks. Alates 1996. aastast, mil rahvusvaheline keskkonnajuhtimissüsteemi standard ISO 14001 ilmavalgust nägi, on sellele ettevõtete poolt iga aastaga üha rohkem tähelepanu pööratud.

Kogu tootmisprotsess ja jäätmekäitlus on viidud vastavusse selle standardiga, toimuvad regulaarsed auditeerimised.

Keskkonnapoliitika

 • Teadvustame keskkonnaalaseid nõudeid ja täidame neid;
 • Vältimaks keskkonna saastamist vähendame jäätmeteket ning rakendame selleks parimat võimalikku tehnoloogiat;
 • Tarbime ressursse säästlikult – säästame vett, tooraineid ning energiat;
 • Ostame ressursse ja teenuseid eelistatult nendelt tarnijatelt, kelle tegevus on keskkonnateadlik või kes rakendavad keskkonnajuhtimissüsteemi;
 • Oleme rakendanud keskkonnajuhtimissüsteemi vastavalt standardile ja jälgime nõuete täitmist.
9001 14001 45001 EST

ISO 9001 – Kvaliteedijuhtimissüsteem

Dentes hambalabor rakendab oma töös ja tootmises rahvusvahelist kvaliteedijuhtimise kvaliteedistandardit.

Juhtimissüsteemide standardites sisalduvad nõuded täiendavad, kuid ei asenda tootestandardites esitatud tehnilisi nõudeid. Juhtimissüsteemi kavandamisele ja teostusele avaldavad kindlasti mõju organisatsiooni spetsiifilised vajadused ja eesmärgid, tarnitavad tooted ning teenused ja toimimistavade eripära. Palju küsimusi tekitanud kvaliteedisüsteemi peamised eesmärgid ja ka kohustuslikud nõuded ja tegevused, mida sertifikaadi valdaja peab täitma, on järgmised:

 • Kliendikesksus – organisatsioonid sõltuvad oma klientidest ning seetõttu peaksid mõistma kliendi hetke- ja tulevikuvajadusi, peaksid täitma kliendi nõudeid ning püüdma ületada kliendi ootusi.
 • Eestvedamine – juhid rajavad organisatsiooni olemuse ja tegutsemissuuna ühtsuse. Nad peaksid looma ja toimivana hoidma sellise sisekeskkonna, milles saab võimalikuks inimeste täiel määral osalemine organisatsiooni eesmärkide saavutamises.
 • Inimeste kaasamine – organisatsiooni tuumaks on kõigi taseme töötajad ning nende täielik kaasahaaramine, mis võimaldab ende võimeid kasutada organisatsiooni hüvanguks.
 • Protsessikeskne lähenemisviis – soovitud tulemused saavutatakse tõhusamalt siis, kui tegevusi ja tegevustega seotud ressursse juhitakse kui protsesse.
 • Süsteemne lähenemine juhtimisele – vastastikku seotud protsesside kui süsteemi väljaselgitamine, mõistmine ning juhtimine toetab organisatsiooni mõjusust ja tõhusust oma eesmärkide saavutamisel.
 • Pidev parendamine – organisatsiooni toimivuse pidev parendamine peaks olema organisatsiooni alaliseks eesmärgiks.
 • Faktidel põhinev otsustusviis – mõjusate otsuste aluseks on andmete ja informatsiooni analüüs.
 • Vastastikku kasulikud suhted tarnijaga – organisatsioon ja selle tarnijad on vastastikku sõltuvad ning vastastikku kasulikud suhted nende vahel tõstavad mõlema poole võimet luua väärtusi.

Kvaliteedipoliitika

 • Ettevõtte tegevus on orienteeritud parima kvaliteediga individualiseeritud hambaproteeside kavandamiseks ja valmistamiseks;
 • Kvaliteedi tagamiseks oleme rakendanud integreeritud juhtimissüsteemi ja jälgime kvaliteedi-, töökeskkonna- ja keskkonnaalaseid standardeid;
 • Meie prioriteediks on klientide rahulolu tagamine, selleks oleme paindlik partner – järgime kliendi nõudeid ning kokkuleppeid;
 • Oma teenuste osutamiseks ning toodete valmistamiseks kasutame kvaliteetseid materjale ja seadmeid;
 • Töötajatele kindlustame kvaliteetse töökeskkonna, samuti kvaliteetsed isikukaitsevahendid ning töövahendid
 • Jälgime oma valdkonna arengusuundi ja tagame töötajatele täiendkoolituse;
 • Planeeritud parendusotsuseid teeme kõigi osapoolte huvisid kajastavale informatsioonile tuginedes;
 • Parendame juhtimissüsteemi.
9001 14001 45001 EST

ISO 45001 – Tööohutus ennekõike

Dentes hambalabor rakendab oma töös ja tootmises rahvusvahelist tööohutuse kvaliteedistandardit.

Töötajad on iga ettevõtte kuldvara ja tööohutusele pööratakse Dentes Hambalaboris erilist tähelepanu. Loomulikult jälgitakse ja täidetakse kehtivad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, mille täitmist nõuame ka alltöövõtjatelt; kasutatakse ainult kaasaegsed töö- ja isikukaitsevahendeid, mille tööseisund ja -kõlblikkus on pidevalt kontrollitud sertifitseeritud laborites; pidevalt toimub tööde planeerimine ja riskide hindamine, millega luuakse ohutu töökeskkond.

Hambalabori tootmisruumides on võimalik kasutada konditsioneeri ja eelsoojendusega sundventilatsiooni, töökeskkonna sõbralikumaks muutmiseks on ruumides avarad aknad, suurepärane kohtvalgustus, lopsakad lilled, akvaariumid kaladega ja puhkenurgad ning kohvik. Kõik see loob hea enesetunde ja iga spetsialist suudab raskusteta anda oma parima, kindlustades ohutu, kiire ja kvaliteetse tööprotsessi.

Töötervishoiu ja tööohutuse poliitika

 • Ettevõte on loonud ohutu töökeskkonna hinnates haigestumiste, õnnetuste ja vahejuhtumite riske ning on teavitanud nendest ka töötajaid;
 • Täidame töötervishoiu ja tööohutusalase seaduse nõudeid;
 • Vähendame tööõnnetusjuhtumite ning kutsehaiguste kujunemise riske juhindudes standardi ISO 45001 nõuetest;
 • Parendame tööohutuse standardi ISO 45001 nõuetele vastavat töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi;
 • Soodustame oma töötajate tervislikke eluviise. Juba kolmandat aastat järjest, kord nädalas toimuvad ettevõttes füsioterapeudi juhendamisel võimlemistunnid;
 • Tegeleme uute, keskkonnale ning tervisele vähemohtlike tehnoloogiate juurutamisega.
9001 14001 45001 EST

Erakliinik Dentes AS

Kõige kindlam viis: kasuta nutitelefoni rakendust Google Maps või Waze.

Hambalabori vastutavad töötajad

Dentes kroon

Viive Sarapuu

Juhataja

Dentes kroon

Riina Truija

Vanemtehnik

Dentes kroon

Marianne Jänes

Vanemtehnik